Volg ons
EN NL

Projecten

Is extreem weer een risico voor uw regio of bedrijf?

Land Water Food helpt bij het vinden van de juiste maatregelen

Moet uw klimaatbeleid worden vertaald in concrete maatregelen, haalbaar voor boeren en de lokale overheid? Dan is Land Water Food uw deskundige partner.

Voorkomen is beter dan genezen. Met preventieve maaregelen, zoals de aanpassing van de agrarische productie en een duurzame inrichting van de landerijen kan de veerkracht aanmerkelijk worden verbeterd. Ervaring met de projecten op het gebied van Klimaat en Landbouw, zowel in Nederland als in het buitenland, hebben uitgewezen dat boeren op verschillende manieren kunnen aanpassen. Ze moeten dan wel de kennis hebben en weten wat de beste keuzes zijn. Die kennis is vaak aanwezig bij onderzoekers of overheden. Het is zaak om die informatie op een goede manier te ontsluiten voor de boeren.

Op regionale schaal kan, binnen het stroomgebied van een rivier, het waterbeheer worden verbeterd. Bijvoorbeeld door water te conserveren of te infiltreren. Soms heeft de rivier meer ruimte nodig of moeten gebieden hoogwaterbestendig worden ingericht. Dat vereist een zorgvuldige ruimtelijke ordening én kennis van landbouw systemen!

Er is vaak niet één oplossing voor het probleem. Land Water Food weegt alle verbeterpunten met u af: de gewassenkeuze, de bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur, de bemesting, de watervoorziening op bedrijfsniveau en regionale schaal, het landgebruik en sociaal-economische aspecten. In de aanpak wordt rekening gehouden met mitigatiedoelen. Maatregelen moeten dus bij voorkeur ook bijdragen aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen en het vastleggen van CO2. Het resultaat is een uitvoeringsprogramma, dat leidt tot een robuust voedselsysteem.

Calamiteiten en landbouw

Bij de overstromingen gaat de eerste zorg uit naar het redden van mensenlevens. Maar wat doet u met vee en de risico's van misoogsten?

In regio’s met een grotere kans op overstroming is het goed om calamiteitenplannen op te stellen en daarin expliciete aandacht te besteden aan specifieke landbouwkundige aspecten als de evacuatie van vee, diergezondheid, de afvoer van melk etc.. Betrokkenheid bij dreigende dijkdoorbraken in Nederland was een waardevolle ervaring. Gelukkig bleef de uiteindelijke schade beperkt door adequate maatregelen en een goede samenwerking met operationele diensten. Land Water Food zet de kennis graag in voor vragen op dit gebied elders in de wereld. Niet alleen om de calamiteiten te bestrijden, maar liever nog het voorkomen van crises door gebieden hoogwaterbestendig in te richten.

Bron foto's in volgorde: Koos van der Spek 1 Nieuwe Oogst 2,3,4,5


Door deelname in het Crisisteam konden we praktische kennis van landbouw inbrengen. Cruciaal om de evacuatie van melkvee in goede banen te leiden......

Boerenvoorman Hilbrand Sinnema (LTO Noord Groningen)

  • KvdS wateroverlast Woltersum   (2).JPG
  • militairen bij dijk.jpg
  • dijk Woltersum bij avond.jpg
  • veetransport en politie.jpg
  • inladen koeien.jpg

Waterschaarste daagt uit tot nieuwe systemen voor voedselproductie

Droogte en hittestress geven aanleiding tot de aanpassing van de land- en tuinbouw. Tegelijkertijd neemt de vraag naar voedsel toe. Nieuwe teeltsystemen bieden perspectief.

Een agrologistiek centrum is zo’n voorbeeld waarbij op korte afstand van de grote stad de productie en verwerking van groenten en fruit plaatsvindt. Met goede voorzieningen voor de bewaring en korte afstanden naar de consument.

Maar ook met de mogelijkheid om restwarmte van industrie op een nuttige manier in te zetten bij de productie. Energie uit restwarmte kan dienen voor de verwarming van kassen. Organisch afval is, in de vorm van compost, een uitstekende bodemverbeteraar. Hergebruik van behandeld afvalwater ontlast de druk op natuurlijke watervoorraden. Nutriënten in het afvalwater zijn waardevol voor de bemesting van de planten. Kringlopen worden gesloten. Hoogproductieve tuinbouw verdient haar eigen plek in de dynamiek van metropolitane gebieden: duurzaam en met een lage ecologische voetafdruk per kilogram product.

Vorige pagina

Strategic and Hands-on

Het oplossen van complexe vraagstukken rond voedselproductie is als het componeren van muziek. Werkend als team kunnen experts samen zorgen voor een klinkend resultaat. Dat vraagt vakmanschap, een goed plan van aanpak en een duidelijk doel. En natuurlijk affiniteit met boeren en tuinders, en alle andere partijen die actief zijn in de groene ruimte.

Er zijn veel factoren die bepalen of de oogst in een landbouwgebied succesvol is. De afhankelijkheid van de grillen van het weer, de markt en de politiek maken voedselsystemen kwetsbaar. Klimaatverandering versterkt dit effect. In deze complexibiteit zoeken boeren hun weg. Overheden bepalen de beleidsmatige context, bevorderen onderzoek, stimuleren de groene groei. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Veel plannen komen weinig verder dan papier. Land Water Food maakt klimaatadaptatie concreet en uitvoerbaar. Bodem, water en voedselsystemen worden verbonden tot een integrale en duurzame aanpak. Werken aan operationele doelen, aan een handelingsperspectief voor boeren en andere stakeholders. Land Water Food slaat de brug tussen beleid en de agrarische werkelijkheid.  Brengt experts bijeen om met u te werken aan een aanpak met impact! Mogen we u uitnodigen?

Heeft u een vraag? Bel gerust!   +31 6 10378595

EN NL